โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า “ การตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม ”
Big Cleaning day ส่วนแสดงสัตว์เอเชีย
ปิดปรับปรุง เกาะลีเมอร์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560