วันช้างไทย 2560 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปฏิบัติแทนงานผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ที่บริเวณส่วนแสดงนกฟลามิงโก มีนกฟลามิงโกแสนรู้ ชื่อพรรษา อายุ 4 ปี เพศผู้ และ นกฟลามิงโก ชื่อดาหลา อายุ 4 ปี เพศเมีย มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาให้อาหารและถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด เวลานักท่องเที่ยวปรบมือ เจ้าพรรษาและดาหลา นกฟลามิงโกแสนรู้ ได้ยินเสียงปรบมือเมื่อไหร่ ก็ส่งเสียงร้องตอบรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับหันหน้าไปมา จากนั้นจะกางปีกขยับโค้งขึ้นลงเหมือนเป็นการขอบคุณ พร้อมโชว์สรีระร่างกายให้เห็นถึงความสวยงามของตัวเอง สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอันมาก ต่างนำกล้องถือถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก บริเวณโซนแสดงสัตว์แอฟริกา

นายอรรถพร เปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกำหนดจัดกิจกรรม “13 มีนาคม วันช้างไทย” เพื่อเป็นการให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจช้างไทย รักช้างไทย หวงแหนช้างไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทยมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการรณรงค์ให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันช้างมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นและการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย