“เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ ๑๖ รุ่นที่ ๒๐ เดินหน้าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (25 เม.ย. 60) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ ๑๖ รุ่นที่ ๒๐ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก ๙ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๒ คน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรีเข้าร่วม

นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี เพื่อที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคู่กันไป ดังนั้นโครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ถึงแม้จะเป็นโครงการเล็กๆ แต่เป็นความตั้งใจของหลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกัน เพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม www.kkopenzoo.com
Fan page www.facebook.com/kkopenzoo
โทร 038-318444 ต่อ 212