Staffs

         
th_aboutus1-001 th_aboutus1-002 th_aboutus1-003-1 th_aboutus1-004 th_aboutus1-005
         
aboutus1-003-1
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
aboutus1-003-1
ปานเทพ รัตนากร
ประธานกรรมการ
องค์การสวนสัตว์
aboutus1-003-1
เบญจพล นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
aboutus1-003-1

ผู้อำนวยการสวนสัตว์
เปิดเขาเขียว
aboutus1-003-1
อรรถพร ศรีเหรัญ
รักษาการ ผู้อำนวยการ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
aboutus1-003-1
อนุพงษ์ อนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

aboutus1-003-1
สุภาภรณ์ จันทร์บาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
aboutus1-003-1
ทนบ ศิริปิยนาค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และประชาสัมพันธ์
aboutus1-003-1
ศรีศักดิ์ สุขชุ่ม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์
aboutus1-003-1
นายธราดล ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม
หัวหน้าฝ่ายให้การศึกษา
aboutus1-003-1
อุฬาริกา กองพรหม
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย
aboutus1-003-1
ขนิษฐา ภวภูตานนท์
ณ.มหาสารคาม
หัวหน้างานธุรการ
aboutus1-003-1
อรสา ศรีกุล
หัวหน้างานการเงิน
aboutus1-003-1
ธนิดา ชูแก้ว
หัวหน้างานบัญชี
และงบประมาณ
aboutus1-003-1
มนตรา ฐานโพธิ์
หัวหน้างานพัสดุ
และยานพาหนะ
aboutus1-003-1
เพียรสุก อินทิปัญญา
หัวหน้างานบริหารบุคลากร
aboutus1-003-1
รุจิรา คงถาวร
หัวหน้างานสิทธิประโยชน์
aboutus1-003-1
เจษฏา แถวเนิน
หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
aboutus1-003-1
กรภัทร แก้วเนิน
หัวหน้างานบริหารโครงการ
aboutus1-003-1
ครรชิต รุ่งเรือง
หัวหน้างานช่างไฟฟ้า
ช่างกลและอิเล็คทรอนิค
aboutus1-003-1
มีโชค กาญจนดิษฐ์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
aboutus1-003-1
ธงชัย บุญพิทักษ์
หัวหน้างานช่างโยธา
aboutus1-003-1
ศุภกร ตันติธัญวุฒิ
หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้อยคลาน